Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzana zostanie systemem elektronicznym.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl/

W rekrutacji do przedszkoli miejskich mogą kandydować również dzieci 2,5 letnie oraz spoza miasta

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 04.03.2024r. do 22.03.2024r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 06.05.2024r. do 16.05.2024r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz.U.2023, poz.900 z póź.zm)
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 04.03.2024r. do 25.03.2024 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 06.05.2024r. do 17.05.2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 09.04.2024r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 03.06.2024r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 09.04.2024r. do 16.04 2024r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 03.06.2024r. do 06.06.2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 17.04.2024r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 07.06.2024r.


Zasady naboru

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 I. KRYTERIA USTAWOWE brane pod uwagę w I etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie) - 50 punktów
2. Niepełnosprawność kandydata -
50 punktów
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -
50 punktów
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata -
50 punktów
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata -
50 punktów
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie -
50 punktów
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą -
50 punktów

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW USTAWOWYCH

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.),
3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.).


Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez rodzica kandydata.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

II. KRYTERIA LOKALNE określone w Uchwale Rady Miejskiej brane pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - 25 punktów
2.
Dziecko, którego oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą -
12 punktów
3.
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r., poz. 111 t.j od listopada 2018r. 674 zł.) -
4 punkty
4.
Dziecko, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, w którym rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną lub więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny ubiega się o przyjęcie do przedszkola -
3 punkty
5
. Dziecko, które zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole -
2 punkty
6.
Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pozostaje w stosunku pracy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą -
1 punkt

Do każdego z kryteriów potrzebny jest dokument potwierdzający w postaci oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW DODATKOWYCH

1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
2. Pod pojęciem dochodu, rozumie się
dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020r. poz.1426 t.j.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
3.
Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola.


Wnioski należy wypełniać w formie elektronicznej, wydrukować i podpisane złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w terminie od 04.03.2024 do 22.03.2024 r. Kolejność składania podań nie wpływa na wyniki rekrutacji. Ważne, by podania były kompletne (bezbłędnie wypełnione wszystkie rubryki, dołączone dokumenty potwierdzające spełnianie wybranych przez kandydata kryteriów)i złożone do przedszkola w terminie określonym w harmonogramie.

UWAGA!!! W sytuacji nieprzyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym dziecka uprawnionego do wychowania przedszkolnego do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Przemyśla przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko. W  przypadku chęci skorzystania ze wskazanego przedszkola, rodzic/opiekun prawny winien zgłosić się do danego przedszkola celem złożenia wymaganych dokumentów.

Rekrutacja uzupełniająca
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie i zgodnie z zasadami i kryteriami opisanymi powyżej.

Tryb odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej
1.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
2.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
3.
Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora przedszkola, którego działanie jest przedmiotem skargi. REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 3 znajduje się w folderze "Dla rodzica" w zakładce: nabór elektroniczny

Na skróty