Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani/dziecka danych osobowych jest Przedszkole Nr 3 w Przemyślu z siedzibą: ul. Barska 10, 37-700 Przemyśl, tel: 16 670 04 51, mail:  reprezentowany przez Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Przemyślu.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 511 143 799 lub adresem e-mail: . Adres korespondencyjny Rynek 1; 37-700 Przemyśl.

  3. Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w przedszkolu.

  4. Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą ma charakter dobrowolny.

  5. Odbiorcami Pana/Pani/dziecka danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

  6. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

  8. Rodzicom dziecka przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  9. Powierzone dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do Przedszkola Nr 3 w Przemyślu, a po jego zakończeniu zostaną zarchiwizowane i przechowywane  zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w przedszkolu.

Administrator Danych Osobowych

Na skróty