Rada rodziców

 

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzprzedszkolną, której celem jest:

  • zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu pracy opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej,
  • prezentowanie wobec dyrektora oraz władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach Przedszkola,
  • współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z pracą wychowawczo – dydaktyczną, opiekuńczą i wynikającymi z niej zadaniami dla rodziców,
  • pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału i realizacji procesu wychowawczo – dydaktyczno i opiekuńczego oraz udzielenie pomocy materialnej na rzecz przedszkola.

W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. To organ społecznie działający na rzecz placówki. Rada Rodziców posiada Regulamin działalności, plan pracy, księgę protokołów, rejestr uchwał, plan finansowy (przychodów i wydatków), książkę kasową, książeczkę oszczędnościową.

W naszym przedszkolu Rada Rodziców ma swojego: przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, komisję skrutacyjną oraz członków składających się z przedstawicieli rad poszczególnych oddziałów.

Przy jej życzliwości oraz dzięki jej pomocy realizujemy różnego rodzaju projekty oraz organizujemy wycieczki, spotkania z ludźmi o ciekawych zawodach, familiady, uroczystości, uczestniczymy w konkursach, przeglądach, olimpiadach oraz promujemy placówkę w środowisku. Wspierają nas również w remontach i doposażaniu przedszkola w różnego rodzaju sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Na skróty