Koncepcja pracy przedszkola

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o Systemie Oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego. Źródła opracowania koncepcji: Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

O NASZEJ PLACÓWCE
Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie ulice "Zasania". Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów. Dwa oddziały dla dzieci młodszych 3- 4 latków, 3 oddziały dla dzieci starszych 5- 6-latków. Ogółem do przedszkola uczęszcza 125 dzieci. Na dzień 1 września 2011 r placówka zatrudnia 9 nauczycieli i 13 pracowników administracji i obsługi. Kadra Pedagogiczna charakteryzuje się dużą kreatywnością, otwartością, uprzejmością, perfekcją zawodową. Czas pracy przedszkola od 7.00 do 16.00.

BAZA PRZEDSZKOLA
Placówka posiada 5 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne, szatnię, małą salę do prowadzenia zajęć logopedycznych, bezpieczny , ekologiczny ogród przedszkolny jadalnię, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

ROLA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY
Nauczyciel ma obowiązek materialnego porządku ( pielęgnuje otoczenie ,tak by było ono czyste i uporządkowane, uczy korzystać z pomocy dydaktycznych), jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło, obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc, spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny, słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany, ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu, akceptuje dziecko, które popełniło błąd, nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych,

WIZJA PRZEDSZKOLA

1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

2. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

4. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

5. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

6. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

7. Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

8. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej prac.

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze Przedszkole:
1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

1. Dziecko jest:
- ciekawe świata,
- ufne w stosunku do nauczycieli,
- radosne,
- aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
- twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
- uczciwe i prawdomówne,
- odpowiedzialne i obowiązkowe,
- kulturalne i tolerancyjne,
- świadome zagrożeń;

2. Dziecko ma prawo do:
- życia i rozwoju,
- swobody myśli, sumienia i wyznania,
- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
- spokoju i samotności, gdy tego chce,
- odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
- snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
- wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
- wspólnoty i solidarności w grupie,
- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
- pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
- nauki, informacji,
- badania i eksperymentowania,
- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
- doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
- zdrowego żywienia;

MODEL ABSOLWENTA:

Dziecko kończące przedszkole:
1. Potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje:
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, przejawia chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia,
- umiejętność korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, uwagi przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
- samodzielność,
- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
2. Posiada:
- zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
- podstawową wiedzę o świecie;
3. Umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
- rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
- zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania w grupie
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
4. Nie obawia się:
- występować publicznie
- reprezentować grupę,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
1. Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
2. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki.
3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności językowych, komputerowych, działalność teatralną, muzyczną, plastyczną, zdrowotną, ekologiczną, przyrodniczą.NASZE CELE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
- stworzenie najkorzystniejszych warunków do wszechstronnego rozwoju,
- rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
- kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
- wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
- stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem, zdolnościami i zainteresowaniami
- nauka przez aktywne działanie,
- głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
- okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
- włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.ZASADY PRACY
Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1. Zasada indywidualizacji
2. Zasada integracji
3. Zasada wolności i swobody działania
4. Zaspakajanie potrzeb dziecka
5. Zasada aktywności
6. Organizowania życia społecznego

METODY:
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne.
- metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
- opowieść ruchowa - gimnastyka ekspresyjna - gimnastyka rytmiczna
- pedagogika zabawy
- gimnastyka mózgu
- Metoda dobrego startu
- relaksacja
- bajkoterapia
- muzykoterapia
- zadań otwartych
- doświadczeń
Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

PROGRAMY:

Nauczyciele korzystać będą w swojej pracy opiekuńczej i dydaktyczno-wychowawczej z programów wybranych przez siebie w poszczególnych grupach wiekowych w celu realizacji podstawy programowej jak i również z Programu własnego pracy przedszkola „Akademia aktywnego przedszkolaka”, programów własnych nauczycieli, wspomagających i profilaktycznych zatwierdzonych do realizacji przez dyrektora i umieszczonych w zestawie programów dopuszczonych do użytku w poszczególnych latach szkolnych.
Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględniać również będzie:
- nasze cele wychowania i nauczania
- działania zorientowane na dziecko,
- aktualne pory roku,
- święta i uroczystości (kalendarz imprez) - tradycje przedszkola (wyjazdy integracyjne, pasowanie na przedszkolaka, święto rodziny, familiady itp.)

FORMY PRACY:
- praca indywidualna
- praca w małych zespołach
- praca z całą grupą
- „otwarte drzwi”
- zabawy

KIEROWNICTWO PLACÓWKI
Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który:
- sprawuje nadzór pedagogiczny,
- przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
- pełni rolę pracodawcy,
- organizuje pracę nauczycieli,
- inspiruje nauczycieli do działania,
- kieruje działalnością przedszkola,

PODZIAŁ KOMPETENCJI
Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli ( indywidualnie i w zespołach zadaniowych) realizowane będą w zakresach:
- protokolant Rad Pedagogicznych,
- lider WDN
- śledzenie nowości i zmian w prawie oświatowym - współpraca z PPP - współpraca ze szkołami - współpraca z instytucjami i organizacjami - prowadzenie kroniki - redagowanie strony internetowej
- badanie losów absolwentów
- promocja przedszkola
- dekoracja placówki
- organizacja wycieczek
- przyjmowanie nowych dzieci do przedszkola
- praktyki studentów i opieka nad stażystami
- ewaluacja wewnętrzna
- święta z udziałem dzieci

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:
- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
- wszechstronny rozwój dziecka,
- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,
- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
- podnoszenie świadomości roli rodziców w życiu dziecka poprzez pedagogizację,
- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy:
- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
- zebrania grupowe,
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
- konsultacje indywidualne,
- prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
- organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
- konkursy, wycieczki,
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:
Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami, zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu organizowania wspólnie zamierzeń edukacyjnych ( teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.) i wymiany doświadczeń, uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych, badania losów absolwentów,WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele:
- rozbudzanie zainteresowań w rozwijanie zdolności dzieci,
- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
- poznanie przez dzieci ciekawych zawodów,
- poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z :
1. Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
2. Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną, Strażą Miejską - bezpieczeństwo,
3. Muzeum Ziemi Przemyskiej- zainteresowanie historią, kulturą regionu,
4. Biblioteką Miejską - budzenie zainteresowań czytelniczych dzieci,
5. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - pomoc rodzicom i dzieciom,
6. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- pomoc rodzicom i dzieciom,
7. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym - uwrażliwianie dzieci na koleżanki i kolegów pokrzywdzonych przez los
8. Izbą Celną, Jednostką Wojskową - ochrona naszego kraju, budzenie w dzieciach wartości patriotycznych,
9. Centrum Kulturalnym, Teatrem Bazyl - zainteresowanie sztuką
10. sponsorzy - pomoc materialna dla placówki

PROMOCJA PLACÓWKI

Cele:
- pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
- nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
- upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmować będą:
- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
- dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
- popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
- prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
- organizacja uroczystości ,
- zabieganie o notatki w prasie,
- prezentacja w lokalnych mediach,
- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- upowszechnianie informacji o przedszkolu

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego. Każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych.
Zamierzenia do dalszej pracy:
*
 w zakresie bazy i wyposażenia w pomoce dydaktyczne:
- ujmowane są w planach doposażania i polepszania warunków lokalowych przedszkola,
*w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
- analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych
- planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

*w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
- wspomaganie ,inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
- zachęcanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje
- doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel

* w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

- kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
- kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach na poziomie wojewódzkim ogólnopolskim i w różnego typu kampaniach społecznych.

PRIORYTET:

*dzielenie się wiedzą:
Nawiązanie współpracy ze szkołami wyższymi w celu odbywanie w placówce praktyk przez studentów: pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej czy nowych kierunków typu opiekun do dziecka - opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami - wykorzystanie doświadczeń zawodowych, wiedzy i umiejętności naszych nauczycieli.

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 3 w Przemyślu.

Na skróty